Kommunen har nu återkommit till villaföreningen med kommentarer på dom inlämnade synpunkterna som framförts angående Bara Centrum.

Kommunens kommentarer angående Bara Centrum

1. Att bevara och att utveckla grönskan som påpekas är en viktig detalj som ska följas upp i planen. Detaljplanens illustration redovisar inte detaljerat var buskar och träd kan planteras eftersom den är i en översiktlig skala och inte är bindande. Utformningen av utemiljön görs först i projekteringen. För att säkra att en hög kvalitet uppnås på utemiljön, beskrivs krav i ett kvalitetsprogram som är en planhandling och en bilaga till genomförandebeskrivningen och till exploateringsavtalet. Kommunens miljö- och teknik avdelning, som ska granska och godkänna projekteringshandlingarna, ansvarar från kommunens sida för att den kvalité som anges följs upp.
 
2. I planen anges utrymme för en ny förskola beroende på att området tillförs ett stort antal nya bostäder som kan komma att innebära att området tillförs barn i förskoleålder. Tomten som avsatts kan även användas för bostäder och service. Den flyttkedja som kommer att ske i samhället, kommer troligtvis att innebära att barnfamiljer tar över villor och äldre flyttar till lägenheter centralt. Det är därför troligt att förskoleverksamheten får byggas ut i andra delar av Bara. En ny förskola planeras även i västra Bara.

3. En produktionsplan som ska innehålla regler som ska gälla under byggtiden tas fram först i genomförandeskedet. Produktionsplanen bör även innehålla hur separering av trafiken ska ske under byggtiden. Kommunens miljö- och teknikavdelning ska godkänna produktionsplanen.

4. Intentionerna som redovisas under rubriken "Gator och trafik" i planbeskrivningen, samt på illustrationskartan. Ytterligare beskrivning av gator, torg och gång- cykelvägar kommer att göras i kvalitetsprogrammet, som är under utarbetande och som ska vara en bilaga vid detaljplanens antagande. Syftet är att Bara C ska få en stadsmässig karaktär som inbjuder till folkliv där handel, service etc blandas med social samvaro i en trygg miljö. Enkelriktad trafik på Torggatan har diskuterats men dubbel riktad trafik, med hastighetsbegränsning 20 kmJh, har ansetts mest lämplig för att uppnå intentionerna. Att kommunens trafikpolicy ska följas och barnperspektivet beaktas skrivs in i kvalitetsprogrammet som är en antagandehandling vilken ska följas upp i projektering/utförande. Kvalitetsprogrammet redovisar bland annat utformningen av utemiljön, gator, torg etc.

5. Beslut om särskilt boende är politiskt betingat. Hittills har inget sådant beslut tagits. Utbyggnaden kommer att kunna rymma särskilt boende för äldre om sådant beslut fattas. Särskild användningsbeteckning krävs ej för särskilt nopnnp utan ryms inom beteckning B. bostäder.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Lägg till kommentar


Säkerhetskod
Uppdatera

Login