Väg 841, Bara - Kölnan

Image

Jag vill försöka informera er om vad Villaföreningen har gjort och kommer att göra för att förmå Trafikverket och Malmö stad att genomföra en standardhöjning av vår väg till Malmö.

Förstudie

Efter diverse påtryckningar lät Svedala kommun, Malmö stad och Trafikverket år 2007 genomföra en förstudie av väg 841 på delen Kölnan – Bara som resulterade i att man konstaterar att vägen har låg standard och att köbildning förekommer samt att detta även påverkar Baras utveckling. De tre parterna blev överens om att som ett första steg gemensamt bekosta vissa förbättringsåtgärder såsom busshållsplatser, tätortsportar mm. Kostnad är ca 3 mkr totalt. Avtal har tecknats under 2009. Villaföreningen protesterade omgående och menade att åtgärderna är alltför obetydliga och att ett större grepp måste tas samt att genomfört arbete blir till ingen nytta vid en större ombyggnad.

Trafikverket och Malmö stad, huvudmän för vägsträckan, tolkar förstudien så att nästa steg är väg i ny sträckning som skulle kosta 80-100 mkr. Huvudmännen åberopar RTI-planen för väginvesteringar i länet där vår väg inte är omnämnd och inga pengar avsatta. Nu gällande plan beslöts under hösten 2009 och gäller t o m 2021. Kommunen har visserligen lämnat remissvar på planen under hösten 2009 men svaret vad gäller väg 841 drunknar i önskemål om järnväg till Sturup och åtgärder för Svedala Centrum. Svaret vi får från huvudmännen är ”Det finns inga pengar före 2021”. Vi har stora hinder att övervinna.

Vår bedömning är att en ny väg genom detta vackra skyddade backlandskap är mycket negativ och förmodligen inte möjlig att genomföra. Ska man vänta till 2021 för beslut om en ny väg och sedan konstatera att projektet inte går att genomföra??? (Den som gapar över mycket mister ofta hela stycket).

Förslag till alternativ

I genomförd förstudie sägs att breddökning medför ökade hastigheter och omkörningar. Eftersom det finns utfarter anser utredaren därför att en breddökning är olämplig (se utredning sid. 43, steg 4). Villaföreningen har på eget initiativ tagit fram ett alternativ till breddökning av vägen, upprättat av två fd väg- och vattenbyggare. Förslaget redovisar bl a hur man löser problemet med utfarter från enskilda fastigheter och att det i förslaget enbart finns två ställen med anslutande trafik, Bjärshögs- och Kvissles trafikplats. Skissritningar med teknisk beskrivning har sänt över till huvudmännen, mars 2009.

Vid telefonförfrågan till Trafikverket senare under förra våren om ritningarna var granskade fick vi svaret som tidigare ”Ja, men det finns inga pengar”. Under sommaren krävde vi ett utlåtande över vårt förslag. Det lämnades då över till en erfaren vägprojektör för bedömning. Vi fick svar från Trafikverket, Benny Nilsson, under mars 2010. Trafikverket har konstaterat att vägen mycket väl kan upprustas enligt vårt förslag. Kostnaden kan grovt uppskattas till 15-20 mkr. Halva kostnaden faller sannolikt på den del som ligger inom Malmö stad.  Trafikverket menar att detta ombyggnadsprojekt kan platsa i RTI-planen under rubriken ”Icke namngivna projekt”. Detta innebär att man inte behöver vänta till år 2021 utan tjänstemännen kan prioritera ur en annan pott.

Underhåll

Vi konstaterar också att vägen nu trafikeras av fler tyngre transporter än tidigare, vilket har resulterat i att vägen har skadats och är i behov av förstärkning även om vägen inte blir ombyggd.

Upprop/namninsamling

Villaföreningen har initierat en namninsamling bland dem som använder vägen allra mest, dvs buss- och lastbilsförarna (yrkesförare). Samtliga bussförare, 40 personer, som trafikerar busslinje 142 mellan Malmö och Klågerup har skrivit under ett upprop om att deras arbetsmiljö snarast måste förbättras.

Busschaufförerna skriver om sträckan Bara-Kölnan:

Vägen är mycket smal med undermåliga siktlinjer och det är uppenbart att risk för olycka är stor. Särskilt vid Kvissle är det mycket trångt då buss möter lastbil och säkerhetsmarginalerna är minimala. Vi busschaufförer, som har erfarenhet av trafiken på denna sträcka, är bekymrade och uppmanar vägansvariga att snarast bygga om denna sträcka.

Bara Mineraler, som är en tung industri, med tunga transporter på väg 841 mellan Bara och Yttre ringvägen skriver:

Vi får ofta frågor från chaufförer om varför vägen håller så låg standard. Möte med andra lastbilar och bussar upplevs ske med alltför små marginaler. Vägen är av undermålig standard och måste snarast förbättras - annars är risken för olyckor överhängande.

Vår lokala polis har sagt:

Jag är förvånad över att vägen inte tidigare blivit ombyggd

Avståndet mellan mötande buss och lastbil kan ibland vara några decimeter vid Kvisslepassagen. När undertecknad åkt buss på denna sträcka har det förekommit att föraren uttryckt sin rädsla för sådana möten. Det är tveksamt om man kan rekommendera Baraborna att åka buss med denna risk, särskilt under nätter med dåligt väder.

Utveckling

Trafiken på vägen har under senare år ökat kraftigt och är på väg upp mot 8000 fordon per medeldygn. Den tunga trafiken har ökat ganska mycket beroende på att fordon till/från verksamheter vid Toftanäs tar ”smitvägen” över Bara/Klågerup för mål öster och söder ut (GPS-navigator). Bara är idag stadd under stark utveckling med planer om ca 1000 ny bostäder, hotell samt äventyrsbad för hela regionen. Byggnationen ger i sig mer trafik, särskilt tung trafik.

Kontakter

Undertecknad har nyligen haft telefonkontakt med ansvarig för busslinje 142 på Skånetrafiken och jag anar en stor förståelse för problemen samt att Skånetrafiken lovar att verka för en bättre väg. Vid telefonkontakt med chefen för infrastruktur på Region Skåne lovar denne att positivt undersöka förhållandena. Handläggande tjänsteman på Trafikverket har också stor förståelse för behovet av åtgärder och lovar att se över möjligheterna för åtgärder. Svedala kommun har lovat att driva på de vägansvariga genom ständiga kontakter.

Slutkläm

Det är uppenbart att väg 841 speciellt på delen mellan Kölnan och Bara är i stort behov av en standardhöjning. Det är också tydligt att vägen har blivit bortglömd i samband med upprättande av finansieringsplaner för vägar, kanske beroende på att ansvaret ligger hos två huvudmän. Villaföreningen vill att Trafikverket genomför en teknisk/ekonomisk analys för breddning av vägen. Undertecknad har dock stora förhoppningar om att vi inom snar framtid kan se ett beslut om att vägen ska byggas om.

Bara 2010-09-19
för VÄRBY VILLASTAD
Bengt Ohlsson
Ordf.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Lägg till kommentar


Säkerhetskod
Uppdatera

Login