VÄRBY VILLASTAD

 

INTRESSEFÖRENING FÖR VILLAÄGARNA INOM VÄRBYOMRÅDET. 

Bli medlem - utnyttja föreningens förmåner och arrangemang - Årsavgift 60 kronor - Bankgiro nr: 335 - 8108

  Image

NYTT FRÅN FÖRENINGSSTYRELSEN 2009-01-08

 • Villaföreningens ekonomi för 2008 beräknas ge ett överskott om drygt 10.000:- kronor. 
 • Miljönämnden i kommunen har strax före jul tagit beslut att saneringen av oljeanläggningen är genomförd. Beslutet har överklagats av boende.
 • Detaljplanen över Bara C har överklagats till länsstyrelsen. Detta överklagande har nu undanröjts av Länsstyrelsen. Planen har dock inte, i skrivandets stund, vunnit laga kraft.
 • Styrelsen har utlyst en idétävlan bästa text på ”välkommenskylt” som avses sättas upp vid infarter på Malmövägen. Föreningen har erhållit nästan 200 förslag. Gensvaret på tävlan och positiva uttryck på tävlan har varit enorma. Glada tillrop har förekommit hela hösten.
 • Vägverket, som beviljar tillstånd till att sätta upp skylten, har tillfrågat kommunen och denne (exploateringsgruppen, enbart tjänstemän) har lagt sig emot vår ansökan. Styrelsen beslöt att tillskriva kommunen för att förmå den att ändra sitt beslut.
  Vidare beslöt styrelsen att samtliga idéförslag ska publiceras på Baraportalen och att vinnare i tävlan utses först sedan tillstånd för skylt har beviljats. Ytterligare information finns här på Baraportalen.
 • Styrelsen har till Vägverket och till Malmö Stad, som är huvudmän för väg 841 (Malmövägen), skickat brev och påtalat vägens dåliga standard. Utredning har genomförts som redovisar behoven. Villaföreningen kräver att ett större grepp ska tas än vad som nu har föreslagits. Svar har erhållits från Vägverket där de på längre sikt vill bygga ny väg i annat läge. Detta tar minst 20 år innan detta blir genomfört enligt föreningens åsikt. Styrelsen menar att det går att betydligt förbättra vägen standard i dess nuvarande sträckning. Styrelsen arbetar vidare i ärendet.
 • Undersökningen om intresse att anordna föreläsningar i Bara har resulterat i ett mycket svagt intresse. Styrelsen söker samarbete med annan part i frågan.
 • Informationsblad ska delas ut i slutet av månaden.
 • Årsmöte hålles preliminärt den 1 april 2009.

Bengt Ohlsson
Ordf.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Idétävlan om text till välkommenskylt är nu slut, 2008-12-31  

Vi redovisar nedan samtliga inlämnade förslag utan någon som helst inbördes ordning:

Klicka här för hela listan

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Överklagande av Bygg-och miljönämndens beslut i Svedala kommun angående föreläggande om avveckling av cisterner med tillhörande rörledningar vid centraloljeanläggning i Bara

Länsstyrelsens beslut:  Länsstyrelsen upphäver Bygg- och miljönämndens föreläggande och återförvisar ärendet till Svedala kommun för ny handläggning.

Läs hela dokumentet (PDF-fil)
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

  Image

NYTT FRÅN FÖRENINGSSTYRELSEN

 • Styrelsen diskuterade och beslöt att så mycket som möjligt av styrelsens arbete ska läggas in på Baraportalen.
 • Höstmöte hålls på Värbygården onsdagen den 5 nov. kl 19.00.    
  Styrelsen har inbjudit gäster som ska informera om Torups utveckling och vad som nu händer med Bara Centrum. Vår kommundirektör kommer också att presentera sig.
 • Särskilt informationsblad kommer att delas ut till alla Barabor.
 • Miljökontoret har uppdragit år Kronofogdemyndigheten att genomföra saneringen av oljeanläggningen enligt deras beslut från december 2007. Några Barabor har överklagat detta beslut till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har ännu inte tagit ställning. Kronofogdemyndigheten uppdrog åt Puls AB i Staffanstorp att göra saneringen. Detta har nu skett i mitten av september. Styrelsen har samma åsikt som de som överklagat att även de klena ledningarna bör saneras. Vi avvaktar Länsstyrelsens ställningstaganden.
 • Detaljplanen för Bara C är nu beslutad i kommunfullmäktige.
 • Styrelsen har beslutat att engagera Baraborna i en idétävlan om bästa text på ”välkommenskylt” som ska sättas upp vid infarter på Malmövägen. Tillstånd har sökts. Tävlingsreglerna redovisas på informationsblad för höstmöte och på Baraportalen.
 • Styrelsen har till Vägverket och till Malmö Stad, som är huvudmän för väg 841 (Malmövägen), skickat brev och påtalat vägens dåliga standard. Utredning har genomförts som redovisar behoven. Villaföreningen kräver att ett större grepp ska tas än vad som nu har föreslagits.
 • Styrelsen ska undersöka möjligheten att anordna en föreläsningsförening här i Bara. 
  Alla som tycker något i denna sak kan höra av sig till någon i styrelsen.

Bengt Ohlsson
Ordf.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

OLJELEDNINGAR I MARK

Miljönämnden i kommunen har beslutat enligt § 135:

”att uttala att man delar kontorets bedömning att de tunnaste ledningarna inte behöver saneras med hänsyn till kostnader , risk, och miljöpåverkan,”

Varje fastighet i Bara som någon gång har varit ansluten till centraloljeanläggning har ”de tunnaste ledningarna” (8*1 mm).

Miljökontoret i Svedala har uppdragit åt Kronofogdemyndigheten att verkställa saneringen av oljeanläggningen med undantag av de tunnaste ledningarna. Kronofogdemyndigheten har upphandlat entreprenör för arbetet, Puls AB. Saneringsarbetet pågår för närvarande.

Villaföreningens styrelse har ingående diskuterat hur vi ska ställa oss till Puls AB:s erbjudande till de enskilda fastighetsägarna och menar att detta arbete enligt Miljönämnden ej är nödvändigt. Ledningen kommer ändå så småningom att rinna tom.

Med stöd av Miljönämndens beslut rekommenderar styrelsen den enskilde att avstå från erbjudandet.

STYRELSEN - VÄRBY VILLASTAD

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

VILLAFÖRENINGENS STYRELSE HAR FÅTT EN IDÉ!!!

Alla vi Barabor är stolta över att bo i Bara och här trivs vi.

Bara är under stark utveckling och fler kommer att flytta hit. Alla besökande, nyinflyttade och alla andra ska känna sig välkomna till Bara. Därför tycker vi att det skulle vara trevligt med en välkomstskylt vid Malmövägen vid infarten.

Styrelsen utlyser härmed en idétävling om lämplig/fyndig text till denna skylt.
 
Styrelsen har sökt tillstånd av Vägverket att få uppsätta denna skylt vid Malmövägen väster om vår nya infartsrondell och öster om bebyggelsen mot Klågerup. Vägverkets krav är bl a att skylten ska börja med texten ”Välkommen till Bara” varefter tävlingstexten följer på maximalt två rader. Texten bör vara kort, fyndig och kärnfull. Sänd in Ert bidrag skriftligen till någon i styrelsen enligt nedan före 2008-11-10. Alla får vara med och tävla. Tre bidrag kommer att belönas. Skylt förutsätter tillstånd från Vägverket. Peab har lovat att betala delar av kostnaden för skylt.

STYRELSEN (=tävlingskommitté)  Sänd eller lämna ditt bidrag till:

• Bengt Ohlsson, Beckasingatan 2, Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen
• Göran Högbo, Henriette Coyetsgata 14, Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen
• Artur Björk, Lönngatan 1, Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

NYTT FRÅN FÖRENINGSSTYRELSEN 2008-09-03

• Särskild inbjudan till vårt höstmöte samt information till nyinflyttade ska delas ut. Nyinflyttade räknas ett år tillbaka.

• All information som är av intresse för Baraborna ska tillhandahållas på Baraportalen, www.baraportalen.com.

• Vårt höstmöte ska hållas i början av november på Värbygården. Styrelsen arbetar för att representant från Malmö ska komma för att informera om planerna kring Torup.

• Miljökontoret har begärt att Kronofogden ska genomföra saneringen av oljeledningar i mark. Kronofogden har infordrat anbud och antagit entreprenör. Arbetena ska igångsättas den 15/9. Saneringen omfattar enbart centraltankarna (3 st) och den kommunalägda marken allt enligt beslut i Miljönämnden från december 2007. Några fastighetsägare har överklagat nämndbeslutet till Länsstyrelsen som ännu inte har behandlat ärendet. Saneringsentreprenören kommer att erbjuda alla fastighetsägare (ca 350 st), som har varit anslutna till centraloljetank, sanering av ledning på tomtmark mot ersättning (enligt uppgift 1000:- per fastighet). Villaföreningen bevakar villaägarnas intresse i denna fråga och återkommer i Baraportalen, informationsblad och anslag (Bara C).

• Villaföreningen har utlyst en idé-tävlan om lämplig text till välkomstskylt att sätta upp vid infart till Bara från Malmö och Klågerup.

• Utredning angående standardförbättring av Malmövägen mellan Kölnan och Bara har genomförts. Styrelsen förordar att man genomför Steg 4 i utredningen snarast. Styrelsen tillskriver kommunen för deras påtryckning på Vägverket och Malmö stad.

• Styrelsen beslöt att tillskriva Konkurrensverket och påtala den dåliga konkurrensen om leverans av naturgas till hushåll.

• Styrelsen har uppmärksammat sedan länge att område söder om Malmövägen mitt emot Linsbo är synnerligen risigt och fult. Uppsnyggning måste göras av fastighetsägaren. Kommunen kan kanske utöva påtryckningar.

• Styrelsen diskuterade förstörelse, skadegörelse och försök till mordbrand här i Bara.

Bengt Ohlsson
Ordf.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Besök villaföreningens festligheter vid Killehuset den 20/6 kl 11.00

Image  Image  Image

Villaföreningen är mycket tacksamma för hjälp av frivilliga med att klä stången innan den reses. Ta med er blommor att klä stången med och var med vid förberedelserna som börjar vid kl 09.00

[ Här hittar du fler bilder från förra midsommarfirandet ]

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Image 

Bilder från villaföreningens senaste vinprovning finns nu under sektionen Värby Villastad / Aktiviteter /Vinprovning

Klicka på den här länken för att komma dit direkt

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Fler artiklar...

Sida 4 av 5

4

Login