Värby Villastad, skrivelser 2008

Image

2008-12-13       

Vägverket Region Skåne
Gertie Skagerborg
Box 543
291 25 Kristianstad

 

Ansökan om tillstånd att uppsätta välkommenskylt vid infart till Bara, väg 841, 2008:60630, TR30A


Värby Villastad är en ideell förening i Bara som har till syfte att ta tillvara villaägarnas intressen. Villaföreningen har fler än 600 medlemmar (hushåll) och är en av de större lokala föreningarna i landet.

Föreningen lämnade in en ansökan till Er i augusti månad. Före denna ansökan hade vi talats vid och vi var överens om att eftersom skylten skulle placeras på vägområdet och utanför detaljplanelagt område är det vägverket som ensam är ansvarig för tillståndsgivningen. Vägverket såg inga problem utan vi kunde sätta igång vår planerade idétävlan om text på skylten. Idétävlan har pågått under hösten och väldigt många personer har engagerat sig i tävlingen. Cirka 200 förslag har inkommit. Många Barabor har uttryckt sig positivt till idén att sätta upp skylt med text som välkomnar och gläder alla som passerar. Det är innevånarna här i Bara som tagit detta egna initiativ.

Vi blev informerade om att vi kunde förvänta oss svar under oktober månad. Vi har därefter erfarit att Vägverket lämnat ansökan på remiss till Svedala kommun och att kommunen är negativ till skylten utan att ha sett dess utformning. Kommunens skäl att avstyrka är enligt vår tolkning inte relevanta.

Vi ber Er nu att göra en egen bedömning till ett positivt tillstånd.

Baraborna kommer att få svårt att förstå att en skylt med ett positivt budskap, baserat på innevånarnas eget initiativ kan förhindras.

Med vänlig hälsning

Bengt Ohlsson
Ordf.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Kommunen har nu återkommit med svar till villaföreningen på skrivelsen rörande döda ligusterhäckar i Bara. 

Ligusterhäckar i Bara

Efter den gångna vintern har skador uppmärksammats på Ligusterhäckar. Delar av häckarna har vissnat eller haft glest med blad. I våras trodde vi efter de första rapporterna att det berodde på att de drabbade plantorna hade stått i vatten en tid under den gångna vintern. När vi sedan även fick rapporter om häckar som stått torrt anlitade vi Hushållninsällskapet för att få klarhet i vad som skedde. Man konstaterade att det rörde sig om en bakteriesjukdom och/eller en svampsjukdom som heter cerseptoria-ligusteriana och som uppträder under varma fuktiga vintrar. Något tipps om en generell metod att bekämpa sjukdomen med kunde man inte ge. Om det finns liv i plantorna kan man försöka med att klippa ned och se om plantan slår nya skott. Döda plantor ska tas bort men det är ingen ide att omedelbart återplantera med Liguster utan vänta och se hur de övriga plantorna klarar sig. Det säkraste sättet är att ersätta häcken med en annan sort.

Med vänlig hälsning

Tord Larsson
Gatu- och parkchef

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Image

2008-09-26       

Vägverket Region Skåne
Malmö Stad
Gert Inge Schödin
Inger Blomqvist
Box 543
Gatukontoret
291 25 Kristianstad
205 80 Malmö
 

Väg 841, Bara – Kölnans fritidsby


Värby Villastad är en ideell förening i Bara som har till syfte att ta tillvara villaägarnas intressen. Villaföreningen har fler än 600 medlemmar (hushåll) och är en av de större lokala föreningarna i landet.

På rubricerad vägdel har trafikmängden ökat kraftigt under de senaste åren. Vägdelen går igenom ett mycket vackert och rogivande landskap. Trafiken kommer att öka ytterligare då Baras pågående bostadsutbyggnad alltmer framskrider. Sträckan har en trafikintensitet som är nästan lika stor som väg 108. Likaså satsar Malmö stad ytterligare på sin friluftsanläggning i Bokskogen, vilket kommer att orsaka ännu
mer trafik.

Vägverket, Svedala kommun och Malmö Stad har låtit genomföra en förstudie av vägsträckan som WSP Samhällsbyggnad har genomfört i juni 2007. Undertecknad erfar att busschaufförer som trafikerar sträckan är mycket bekymrade över den smala vägen. Bussens avstånd till mötande trafik kan vid vissa tillfällen, vid Kvissle, vara enbart ett par decimeter. Vi vet att busschaufför har anmält situationen till sitt huvudskyddsombud och menar att deras arbetsmiljö vid sådana tillfällen är stressande och olämplig. Tänk Er en frontalkollision mellan buss och lastbil på denna trånga plats!!!!

I förstudien har utredaren redovisat åtgärder i fyra steg. Villaföreningens styrelse har noggrant analyserat förstudien och menar med bestämdhet att vägens huvudmän omgående bör ta sitt ansvar och snarast genomföra samtliga åtgärder t.o.m steg fyra.

Med vänlig hälsning


Bengt Ohlsson
Ordf.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

2008-09-15

Heimstaden Exploaterings AB  
Ö. Promenaden 7a
211 28 Malmö


Värby Villastad är en ideell förening i Bara som har till syfte att ta tillvara villaägarnas intressen. Villaföreningen har fler än 600 medlemmar (hushåll) och är en av de större lokala föreningarna i landet.

Villaföreningens styrelse har emottagit en stor mängd klagomål från medlemmar och andra att ett markområde invid Baras infart från öster och söder om Malmövägen är mycket ovårdat, skräpigt och fullt med döda träd. Styrelsen håller med om att området ger ett dåligt intryck vid infart till Bara. Vi är också övertygade om att markägaren tycker som vi.

Våra undersökningar ger vid handen att markområdet ägs av Er, Heimstaden Exploaterings AB.  

Vi boende i Bara skulle sätta stort värde på att området städades och döda träd avlägsnades. Tack på förhand.

Med vänlig hälsning

Bengt Ohlsson
Ordf.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Konkurrensverket
103 85 Stockholm


Naturgasmarknaden för enskilda konsumenter.

Villaföreningens styrelse har fått i uppdrag av våra medlemmar att gemensamt upphandla leverans av naturgas för uppvärmning av ett stort antal villafastigheter här i Bara, Svedala kommun. Upphandlingen innebär bl a att styrelsen rekommenderar en enskilde att teckna avtal med leverantören enligt förmånligaste offert. Den totala energimängden som vi nu har tecknat avtal om uppgår till ca 3,6 GWh fördelade på ca 180 hushåll. Vårt första leveransavtal började att gälla 2007-07-01 och gällde ett år. Vi har därefter tecknat avtal from 2008-07-01 för ytterligare ett år.
I samband med upphandlingen inbjöd vi samtliga sju naturgasleverantörer här i landet att inkomma med offert för leverans. Enbart två offerter erhölls. Argumenten att inte erbjuda leverans är bl a

• Vi har nog med kunder redan
• Vi har inte tillräckligt administrativa resurser
• Vi får inte för företagsledningen
• Vi vill inte lämna fast pris

Villaföreningen upplever ett stort ointresse att leverera naturgas till enskilda konsumenter. Vi hade hoppats att vår senaste upphandling skulle vara annorlunda än vår första, men så var inte fallet och vi tror att nästa blir lika de tidigare.

Värby Villastad ber Er vidta lämplig åtgärds för att uppnå den konkurrens som avsikten var då man släppte marknaden fri.

Med vänlig hälsning

Bengt Ohlsson
Ordf.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Svedala kommun
Park- och gatuenheten
233 80 Svedala
 

Brandfara i Talldungen i Bara 

För några veckor sedan, då det var som torrast i skog och mark hade någon eldat och grillat på de ”så kallade grillplatserna”. På morgonen därefter upptäckte närboende en kraftig rökutveckling och Räddningstjänsten tillkallades. Ett brandbefäl anlände inom kort och släckning genomfördes.

Enligt utsago kunde händelsen slutat med en katastrof; nämligen att elden utvecklats via de torra kådrika trädstammarna upp i tallkronorna. Det vidare förloppet vågar vi inte tänka på. Talldungen är en naturklenod för de boende i Bara, som vi alla vill ha kvar som naturmark även framledes.

Villaföreningens styrelse har diskuterat händelsen och vi vill att grillplatser byggs så att grillning är möjlig på ett brandsäkert sätt eller att de nuvarande ”så kallade grillplatserna” tas bort och att eldning förbjuds.

 Med vänlig hälsning 

 Bengt Ohlsson Ordf.

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Kommunen har nu återkommit till villaföreningen med kommentarer på dom inlämnade synpunkterna som framförts angående Bara Centrum.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Gatukontoret
Gatuchef Tord Larsson
233 80  Svedala

2008-04-23

Gång- och cykelväg mellan Bara och Klågerup

Värby Villastad är en ideell förening i Bara som har till syfte att ta tillvara villaägarnas intressen. Villaföreningen har fler än 600 medlemmar (hushåll) och är en av de större lokala föreningarna i landet.

Rubricerade väg nyttjas numera dagligen som motionsväg av många äldre personer och, tyvärr också på senare tid, även som ridväg vilket skapar mycket spår och ojömnheter. Vägen är för övrigt numera välskött. Denna spårbildning skapar problem för de äldre som nyttjar krycka eller rullator.

Villaföreningen föreslår att kommunen sätter upp skyltar "Ridning förbjuden". Föreningen ser gärna att en eller flera sittbänkar blir uppförda i anslutning till vägen.

Med vänlig hälsning

Bengt Ohlsson
Ordf.

Läs kommunens svar (PDF-fil)
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Fler artiklar...

Sida 1 av 2

Första
Föregående
1

Login