Värby Villastad, skrivelser 2008

Svedala kommun   2008-03-12
Bygg och Miljönämnden
233 80 Svedala


Synpunkter på Plansamråd "Bara Centrum"

DNR 06.777
Värby Villastad vill härmed lämna följande synpunkter på förslag till detaljplan för Bara centrum.

1. En av Baras viktigaste identiteter är ”grönskan”. Detaljplanen anger alltför lite buskar och träd. Visserligen redovisar illustrationsplanen en del växtlighet men denna plan är ej bindande varför detaljplanen måste ha en betydligt starkare skrivning i detta avseende.

2. Läge av ny förskola är olämplig. Det finns ingen anledning att föra in onödig trafik in i Centrum. Svedala kommun har tidigare gjort liknande misstag på annan plats. I Bara finns annan lämpligare plats för förskola t ex i Värbyskolan eller dess närhet.

3. Genomförandeplanen måste innehålla regler som ska gälla under byggtiden. Hur ska en separering av trafiken ske under byggtiden? Det är definitivt olämpligt att blanda tung byggtrafik med oskyddade trafikanter.

4. Mötande trafik på Torggatan är olämplig. För att säkerställa den tänkta hastigheten krävs att gatan inte ger möjlighet till högre hastighet än vad som avses. Detta är ett måste för att uppfylla kraven enligt kommunens trafikpolicy. Våra önskemål är lätta att uppnå genom att gatan görs enkelriktad med plats för tillfälliga uppställningar. Dubbla körbanor ger hög hastighet oavsett föreskrifter.

5. Planens syfte är bl a tillfredställa efterfrågan på olika typer av boende i Bara. Det är en stor grundtrygghet för varje åldrande person att kunna få vara kvar på orten. Behovet av bostäder/lokaler för särskilt boende föreligger och det framtida behovet blir än större. Inom bostadsområdets östra del och norr om Torggatan är det lämpligt att ange beteckning på detaljplan för detta ändamål.

Med vänlig hälsning

Bengt Ohlsson
Ordf.
Beckasingatan 2
230 40 Bara

Läs kommunens svar (PDF-fil)
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Bygg- och miljökontoret
Kommunhuset
233 80 Svedala     2008-01-14


Centraloljeanläggning i Bara, § 135.

Värby Villastad är en ideell förening i Bara som har till syfte att ta tillvara villaägarnas intressen. Villaföreningen har fler än 600 medlemmar (hushåll) och är en av de större lokala föreningarna i landet.

Föreslagna saneringsåtgärder är i flera delar feltänkta.
Efter det att saneringsarbetena avslutats ska alla anläggnings och byggnadsdelar över mark vara borttagna. Överbyggnad på fastigheten Värby 61:89 ska vara helt borttagen och marken återställd som intilliggande parkmark. Mark på fastigheten Värby 44:102 ska återställas som intilliggande parkmark. Överbyggnaden kommer i annat fall att bli en hög rivningsmassor till stor otrevnad. Samtliga uppstickande rör med lägesmarkering för oljeledningar tas bort. Rören förorsakar idag olycksfall.

Oljeledningar i mark är av fyra dimensioner, 20 mm, 13,4 mm, 10,6 mm och 8,6 mm (invändig diameter). Rörens volym är för respektive dimension 3,1 dl/m, 1,4 dl/m, 0,8 dl/m och 0,6 dl/m. Nämnden har i sitt beslut helt bortsett från den minsta dimensionen och sagt att denna olja kan vara kvar i mark. Denna dimension förekommer för varje fastighet vid anslutning till byggnad och varierar i längd mellan 5-50 m. Skillnaden i volym mellan ledningar med diameter 8,6 och 10,6 mm är liten. En anslutning som är 50 m innerhåller dock 3 liter olja och det måste vara oacceptabelt att denna mängd kommer blir kvar i mark, särskilt inte i ett vattenskyddsområde.

Nämndens beslut är att övriga dimensioner ska tömmas och rengöras. I en av anläggningarna ligger centraltanken på systemets högsta nivå, vilket innebär att ledningarna på något sätt måste trycksättas. Nu kan vi dessutom med all sannolikhet anta att fastighetsägare redan har öppnat upp sin oljeledning i hopp om att oljan nu ska rinna bort från fastigheten. Vid en trycksättning i samband med en sanering kommer olja att spruta upp inne i nämnda fastighet med allvarlig oljeskada som följd.

All olja måste omhändertas genom att öppna systemet i varje byggnad och samla upp oljan i lågpunkt. Dessutom anser vi att denna metod är billigare än nämndens förslag.

Med vänlig hälsning
För Värby Villastad


Bengt Ohlsson
Ordf.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Sida 2 av 2

2
Nästa
Sista

Login