Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Väg 841 Kölnan-Bara

Vi har mottagit er skrivelse daterad 2009-09-15 rörande Väg 841. Väghållningsansvaret på väg 841 är delat på så vis att Vägverket är väghållare i Svedala kommun medan Malmö stad är väghållare inom sin kommungräns. Mellan Yttre ringvägen och Kölnan är vägen åtgärdad av Malmö Stad.

Som ni säkert känner till genomförs nu ett arbete med åtgärdsplanering för perioden 2010-2021. Denna består dels av en nationell plan för huvudvägnätet och dels av en regional plan för det nät där bland annat delar av ”Väg 841 Malmö-Bara” ingår (den del Vägverket är väghållare för). I förslag till Regional plan som Region Skåne haft ute på remiss finns inte en ombyggnad av väg 841 med inom ramarna.

Vägverket har, precis som ni skriver i ert yttrande, genomfört en förstudie för den aktuella sträckan. I denna förordas bland annat att vägen på sikt bör dras i ny sträckning. En breddning av vägen i nuvarande sträckning bedöms av flera skäl som mindre lämpligt.(se förstudien sid 42).

Vi delar er uppfattning att Väg 841 behöver åtgärdas såväl avseende säkerhet som framkomlighet. I avvaktan på att medel finns till en mer omfattande investering arbetar vi tillsammans med Svedala kommun och Malmö Stad med en överenskommelse för att gemensamt kunna genomföra ett antal trafiksäkerhetshöjande åtgärder i befintlig vägsträckning. Vår förhoppning är att kunna genomföra dessa under 2010.

Med Vänliga Hälsningar

Andreas Åkerblad
Vägverket Region Skåne

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Gatukontoret
Tord Larsson
233 80 Svedala

2009-11-05

GC-väg till Klågerup och f d tennisbanor på Gröningen


Värby Villastad är en ideell förening i Bara som har till syfte att ta tillvara villaägarnas intressen. Villaföreningen har fler än 600 medlemmar (hushåll) och är en av de större lokala föreningarna i landet.
 
Föreningen vill med detta brev framföra våra synpunkter på:

att GC-väg till Klågerup har med åren blivit i något sämre skick. Växtligheten på vägrenen har allt mer på vissa partier etablerat sig på vägbanan. Vissa delar av vägen, särskilt på sträckan Stickspåret - Flängevadsvägen, behöver åtgärdas så den uppnår sin ursprungliga bredd och funktion.

att för flera tiotal år sedan då spel på tennisbanan på Gröningen blev omöjlig och stängslet togs bort har resterna sedan dess varit förfulande och sett skräpiga ut. Till föreningen har inkommit flertal klagomål. Föreningen vill att resterna tas bort och att ytan grässås.

Vi tackar på förhand för snabba åtgärder.


Med vänlig hälsning

Bengt Ohlsson
För styrelsen i Värby Villastad

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Svedala kommun
Vårdutskottet           
233 80 Svedala

2009-11-05

Trygghetsboende i Bara

Värby Villastad är en ideell förening i Bara som har till syfte att ta tillvara villaägarnas intressen. Villaföreningen har fler än 600 medlemmar (hushåll) och är en av de större lokala föreningarna i landet.

Föreningen vill med detta brev komplettera vårt tidigare brev daterat 2009-09-14 med text enligt nedan:
För att inga missförstånd ska uppstå vill vi tydliggöra att genomförande av trygghetsboende i Bara Centrum inte utesluter våra tidigare önskemål på att vi  framöver vill att Vård- och omsorgsboende (tidigare Särskilt boende) även kommer till stånd i Bara Centrum.


Med vänlig hälsning

Bengt Ohlsson
För styrelsen i Värby Villastad

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Svedala kommun
Vårdutskottet           
233 80 Svedala

2009-09-14

Trygghetsboende i Bara

Värby Villastad är en ideell förening i Bara som har till syfte att ta tillvara villaägarnas intressen. Villaföreningen har fler än 600 medlemmar (hushåll) och är en av de större lokala föreningarna i landet.

Utskottet har sedan ett tag tillbaka beslutat att inte bygga något nytt ”Särskilt boende” i kommunen.
Regeringens äldredelegation har bl a arbetat fram nya begrepp för ökad tydlighet. Benämningar på de äldres boende är numera; vård och omsorgsboende, trygghetsboende och seniorboende.

För tio år sedan utredde professor Owe Åhlund behovet av bostäder för äldre i Bara och Rydebäck. I dag är frågan löst på ett positivt sätt i Rydebäck.
I Bara växer antalet personer som är över 65 år under åren 2006-2018 från 387 personer till 675 - en ökning med 74 %. För Klågerup är ökningen 79 %. Motsvarande siffra för sydvästra Skåne är 20 %. Siffrorna talar sitt tydliga språk - det behövs under alla förhållanden ett trygghetsboende i Bara.

Nu när Bara Centrum är stadd i förändring är det synnerligen angeläget att bostäder byggs för alla behov. Det måste finnas bra lättillgängliga vanliga bostäder som efterfrågas på marknaden. Därutöver är det nödvändigt att det finns seniorbostäder och trygghetsbostäder. Ett trygghetsboende i samspel med nytt bibliotek kommer att ge drifts- och kvalitetsfördelar.

Departementet har nyligen aviserat om statliga investeringsbidrag till trygghetsboende. Det finns all anledning att söka bidrag redan nu.

Argumenten för trygghetsboende är många och Utskottet har säkert hört alla i flera omgångar. Därför finns det ingen anledning att här och nu ange dessa.
Villaföreningen hemställer att Utskottet tillstyrker ett trygghetsboende där behovet är som störst,  d v s i Bara.

Med vänlig hälsning

Bengt Ohlsson
För styrelsen i Värby Villastad

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Gatukontoret
Tord Larsson
233 80 Svedala


Föreningens styrelse vill med detta brev tacka för de insatser gatukontoret genomfört under sommaren. Vi tänker i första hand på ny gångväg mellan Banvägen och OK Q8-bensinstation samt utfyllnad för utökning av planen framför Killehuset. Gångvägen har påtagligt ökat trafiksäkerheten för gående som har postärenden till bensinstationen. Arrangemangen vid Killehuset har blivit mycket trevligare med en utökad plan.

Tack för goda insatser.

För Värby Villastads styrelse

Bengt Ohlsson

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

2009-08-26       

Svedala kommun  
Byggnadskontoret 
Jan Bergfelt 
233 80 Svedala 

Välkommenskylt vid infart till Bara

Värby Villastad är en ideell förening i Bara som har till syfte att ta tillvara villaägarnas intressen. Villaföreningen har fler än 600 medlemmar (hushåll) och är en av de större lokala föreningarna i landet.

Villaföreningen vill härmed än en gång påminna om svar från Er på översänt brev dat 2009-01-10. Föreningsstyrelsen erhåller ständiga frågor från våra medlemmar om vad som händer och man förstår inte varför hinder för skylt skulle föreligga.

Vi emotser ett positivt besked inom kort.

Med vänlig hälsning

Bengt Ohlsson
Ordf. Enligt uppdrag från styrelsen

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Fler artiklar...

Sida 1 av 2

Första
Föregående
1

Login