Skrivelse från Bara Mineraler till Trafikverket

 

Skrivelse från Värby Villastad till Region Skåne - Infrastruktur 

 

Busschaufförers upprop för bättre väg

   

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Svedala kommun   
Tekniska kontoret
Gatuchef Tord Larsson
233 80 Svedala

Underhåll av gång- och cykelvägar.

2010-04-21

Villaföreningen konstaterar, nu efter den svåra vintern, att GC-vägarna här i Bara tagit stor skada. Beläggningen är svårt sprucken, krackelerad och bitvis lös med håligheter. Särskilt vid Gröningen är skadorna påtagliga. Föreningen ber dig undersöka förhållandena och genomföra underhållsarbeten under kommande sommar halvår.

för Värby Villastad.
Med vänlig hälsning
Bengt Ohlsson Ordf.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Svedala kommun
Miljö- och teknik
Avfallsenheten
233 80 Svedala

2010-02-23

BARA AVFALL 

Riksdagens nationella miljömål är att 35 % av hushållens matavfall skall tas tillvara för att omvandlas till biogas. Var och en anser det naturligt att allt råmaterial som kan återanvändas skall utnyttjas på bästa sätt, dock inte till vilket pris som helst.

Villaägare har idag vanligtvis ett sopkärl med volymen 190-240 liter, vilket många gånger med våra fjortondagarstömningar endast är fyllt till hälften. Det nya sophämtningssystemet som skall träda i kraft 5 april 2010, innebär att alla erhåller ett nytt sopkärl med volymen 370 liter, således nästan en dubbel volym mot det nuvarande - till vilken nytta, då det nuvarande är tillfyllest?

I andra kommuner, Vellinge t ex, har man klokt nog beslutat att matavfall skall samlas in från skolkök, hotell, livsmedelsaffärer etc, d v s platser där avfallet kan förväntas ge större volymer. ”Vellingesystemet” innebär att enskilda inte drabbas av så stora taxehöjningar.

Om man som enskild skall investera och förändra något funderar man naturligtvis på hur detta ska ske på bästa sätt och till vilken kostnad. I detta fall, när det gäller kommunens sophantering, förefaller det ekonomiska tänkandet helt ha åsidosatts. Fastighetsägarna med sopkärl på 140 liter drabbas av en taxehöjning 924:- kr/år d v s en höjning med 74 %. Detta är kostnadsökningar för tjänster vi tidigare erhållit inom ramen för nuvarande taxa.

Alla människor förutsätts önska en ren och bra miljö, dock inte till vilket pris som helst. Kostnaden för den enskildes sophantering kommer att öka med ett betydande belopp, en kostnad som kommunens Tekniska utskott tydligen anser helt rimlig.

Det är klart orättvist att villaägare med kärl 140-190 liter (ca 2000 hushåll) ska stå för hela kostnadsökningen tillföljd av miljösatsningen och detta inkluderar även flerfamiljshusen.  

Den enskilde fastighetsägaren ställs naturligtvis inför redan fattade beslut, men det skulle vara intressant att höra vilka utredningar och tankegångar som ligger till grund för dessa nyordningar. Tekniska utskottets ordförande, Göran Jepsson, som är politiskt ansvarig bör kunna ge en vettig redovisning av utskottets resonemang både miljömässigt och ekonomiskt som motiverar vissa fastighetsägares kostnadsökning.

Värby Villastad

Jan Tengzelius
Enligt uppdrag

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Byggnadsnämnden
Att Pia Transe-Pedersen
233 80 Svedala

2010-01-14

Bygglov i Bara


Vi har erhållit uppgifter från våra medlemmar att bygglov beviljas eller icke beviljas på ett klandervärt sätt. Motstridande uppgifter ges i samband med underhåll av byggnader t ex byte av kulör på tak och fasader samt byte av fönster.
Byggnadsnämndens hantering har förorsakat våra medlemmar onödiga kostnader.

Villaföreningen vill att Byggnadsnämnden entydigt och lättfattligt informerar Baraborna vad som nu och framöver ska gäller i Bara.

Med vänlig hälsning

Bengt Ohlsson
För styrelsen i Värby Villastad

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

E-on Elnät Sverige AB       
Nobelvägen 66
205 09 Malmö

2010-01-14

Elavbrott

Under de senare åren har el-kraftleveranserna fallerat allt mer till oss som bor i Bara, Svedala kommun. De kortare avbrotten har kommit allt oftare och de längre avbrotten på senare tid har varit mycket besvärande och irriterande. Villaföreningen har för några år sedan tillskrivit Er och klagat på underhållet av el-skåpen i gaturummet. Skåpen är från 60-talet och är delvis rostangripna. Vi är oroliga för säkerheten.

Vi vill särskilt peka på två långa el-avbrott som har skett på senare tid. Den 6 december var Bara totalt utan el under nästan tre timmar och den 10 januari (denna dag var det svinkallt med kraftig vind) hade fler än 100 hushåll strömavbrott mer än 6 timmar. Avbrotten kan säkert förklaras men någon sådan förklaring redovisas inte av Er. Vi misstänker att Ni inte i tillräcklig omfattning underhåller och anpassar ert el-system efter föreliggande omständigheter.

Vi efterlyser förklaringar på vad som hänt och vi kräver att Ni framöver informerar oss då Ni planerar avbrott och mesta möjliga information i samband med akuta händelser. Svedala kommuns hemsida, www.svedala.se, och Baras egen hemsida, www.baraportalen.com kan lämpligen användas.

Med vänlig hälsning

Bengt Ohlsson
För styrelsen i Värby Villastad

Kopia till:
Svedala kommun, Tekniska kontoret.
Svedala kommun, Informationsansvarig, Anna Vroland.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Svedala kommun
Vårdutskottet           
233 80 Svedala

2010-01-13

Trygghetsboende i Bara

Värby Villastad är en ideell förening i Bara som har till syfte att ta tillvara villaägarnas intressen. Villaföreningen har fler än 600 medlemmar (hushåll) och är en av de större lokala föreningarna i landet.

Åberopande vårt tidigare brev daterat 2009-09-14 och Ert svar vill vi härmed erinra er om att beslut har fattats på nationell nivå angående möjligheter och förutsättningar för trygghetsboende.

Med vänlig hälsning

Bengt Ohlsson
För styrelsen i Värby Villastad

Med vänlig hälsning

Bengt Ohlsson
För styrelsen i Värby Villastad

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Sida 2 av 2

2
Nästa
Sista

Login