Värby Villastad - Skrivelser

Konkurrensverket
103 85 Stockholm


Naturgasmarknaden för enskilda konsumenter.

Villaföreningens styrelse har fått i uppdrag av våra medlemmar att gemensamt upphandla leverans av naturgas för uppvärmning av ett stort antal villafastigheter här i Bara, Svedala kommun. Upphandlingen innebär bl a att styrelsen rekommenderar en enskilde att teckna avtal med leverantören enligt förmånligaste offert. Den totala energimängden som vi nu har tecknat avtal om uppgår till ca 3,6 GWh fördelade på ca 180 hushåll. Vårt första leveransavtal började att gälla 2007-07-01 och gällde ett år. Vi har därefter tecknat avtal from 2008-07-01 för ytterligare ett år.
I samband med upphandlingen inbjöd vi samtliga sju naturgasleverantörer här i landet att inkomma med offert för leverans. Enbart två offerter erhölls. Argumenten att inte erbjuda leverans är bl a

• Vi har nog med kunder redan
• Vi har inte tillräckligt administrativa resurser
• Vi får inte för företagsledningen
• Vi vill inte lämna fast pris

Villaföreningen upplever ett stort ointresse att leverera naturgas till enskilda konsumenter. Vi hade hoppats att vår senaste upphandling skulle vara annorlunda än vår första, men så var inte fallet och vi tror att nästa blir lika de tidigare.

Värby Villastad ber Er vidta lämplig åtgärds för att uppnå den konkurrens som avsikten var då man släppte marknaden fri.

Med vänlig hälsning

Bengt Ohlsson
Ordf.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Kortvariga strömavbrott i Bara 

Bara och Klågerup matas från vår station i Staffanstorp med luftledningar.Ibland kan det hända att ledningarna löser ut för jordfel av olika anledningar.Det kan bl.a. vara yttre påverkan som fåglar som flyger på ledningarna, blåst, snö, regn, åska m.m.

När ledningarna löser ut sker en automatisk återinkoppling efter någon sekund, och det är förmodligen detta som upplevs som korta avbrott. Senast det löste ut enligt vår statistik var den 27/4 kl.23.16. Tilläggas kan att E.ON planerar att bygga en ny matningsstation vid Vinninge.Stationen beräknas att tas i bruk i augusti 2011.Detta sammantaget med de åtgärder vi utförde vårt nät efter vinterns strömavbrott gör att leveranssäkerheten för Bara och Klågerup förbättras avsevärt

Hoppas att ovanstående har bringat klarhet i de frågeställningar du hade

Med vänlig hälsning

Bo Gröndahl
EON Nätservice / Nätteknik

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Väg 841 Kölnan-Bara

Vi har mottagit er skrivelse daterad 2009-09-15 rörande Väg 841. Väghållningsansvaret på väg 841 är delat på så vis att Vägverket är väghållare i Svedala kommun medan Malmö stad är väghållare inom sin kommungräns. Mellan Yttre ringvägen och Kölnan är vägen åtgärdad av Malmö Stad.

Som ni säkert känner till genomförs nu ett arbete med åtgärdsplanering för perioden 2010-2021. Denna består dels av en nationell plan för huvudvägnätet och dels av en regional plan för det nät där bland annat delar av ”Väg 841 Malmö-Bara” ingår (den del Vägverket är väghållare för). I förslag till Regional plan som Region Skåne haft ute på remiss finns inte en ombyggnad av väg 841 med inom ramarna.

Vägverket har, precis som ni skriver i ert yttrande, genomfört en förstudie för den aktuella sträckan. I denna förordas bland annat att vägen på sikt bör dras i ny sträckning. En breddning av vägen i nuvarande sträckning bedöms av flera skäl som mindre lämpligt.(se förstudien sid 42).

Vi delar er uppfattning att Väg 841 behöver åtgärdas såväl avseende säkerhet som framkomlighet. I avvaktan på att medel finns till en mer omfattande investering arbetar vi tillsammans med Svedala kommun och Malmö Stad med en överenskommelse för att gemensamt kunna genomföra ett antal trafiksäkerhetshöjande åtgärder i befintlig vägsträckning. Vår förhoppning är att kunna genomföra dessa under 2010.

Med Vänliga Hälsningar

Andreas Åkerblad
Vägverket Region Skåne

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Svedala kommun
Park- och gatuenheten
233 80 Svedala
 

Brandfara i Talldungen i Bara 

För några veckor sedan, då det var som torrast i skog och mark hade någon eldat och grillat på de ”så kallade grillplatserna”. På morgonen därefter upptäckte närboende en kraftig rökutveckling och Räddningstjänsten tillkallades. Ett brandbefäl anlände inom kort och släckning genomfördes.

Enligt utsago kunde händelsen slutat med en katastrof; nämligen att elden utvecklats via de torra kådrika trädstammarna upp i tallkronorna. Det vidare förloppet vågar vi inte tänka på. Talldungen är en naturklenod för de boende i Bara, som vi alla vill ha kvar som naturmark även framledes.

Villaföreningens styrelse har diskuterat händelsen och vi vill att grillplatser byggs så att grillning är möjlig på ett brandsäkert sätt eller att de nuvarande ”så kallade grillplatserna” tas bort och att eldning förbjuds.

 Med vänlig hälsning 

 Bengt Ohlsson Ordf.

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Gång och cykelväg utmed Torupsvägen, Bara-Torup.

Värby Villastad är en ideell förening i Bara som har till syfte att ta tillvara villaägarnas intressen. Villaföreningen har fler än 600 medlemmar (hushåll, ca 2000 personer) och är en av de större lokala föreningarna i landet.

Nybyggnad av gång- och cykelvägen mellan Bara och Torup har nyligen färdigställts.
Värby Villastad vill härmed framföra vårt stora tack för väl genomfört projektarbete.
Vägen är väl motiverad och uppskattas av alla gång- och cykeltrfikanter. Vi vill speciellt ge ett erkännande till den goda trafiklösningen av gc-vägens korsning med Malmövägen.

Än en gång ett stort tack!!!!

för Värby Villastad
Bengt Ohlsson
Ordf

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Svedala kommun
Vårdutskottet           
233 80 Svedala

2009-09-14

Trygghetsboende i Bara

Värby Villastad är en ideell förening i Bara som har till syfte att ta tillvara villaägarnas intressen. Villaföreningen har fler än 600 medlemmar (hushåll) och är en av de större lokala föreningarna i landet.

Utskottet har sedan ett tag tillbaka beslutat att inte bygga något nytt ”Särskilt boende” i kommunen.
Regeringens äldredelegation har bl a arbetat fram nya begrepp för ökad tydlighet. Benämningar på de äldres boende är numera; vård och omsorgsboende, trygghetsboende och seniorboende.

För tio år sedan utredde professor Owe Åhlund behovet av bostäder för äldre i Bara och Rydebäck. I dag är frågan löst på ett positivt sätt i Rydebäck.
I Bara växer antalet personer som är över 65 år under åren 2006-2018 från 387 personer till 675 - en ökning med 74 %. För Klågerup är ökningen 79 %. Motsvarande siffra för sydvästra Skåne är 20 %. Siffrorna talar sitt tydliga språk - det behövs under alla förhållanden ett trygghetsboende i Bara.

Nu när Bara Centrum är stadd i förändring är det synnerligen angeläget att bostäder byggs för alla behov. Det måste finnas bra lättillgängliga vanliga bostäder som efterfrågas på marknaden. Därutöver är det nödvändigt att det finns seniorbostäder och trygghetsbostäder. Ett trygghetsboende i samspel med nytt bibliotek kommer att ge drifts- och kvalitetsfördelar.

Departementet har nyligen aviserat om statliga investeringsbidrag till trygghetsboende. Det finns all anledning att söka bidrag redan nu.

Argumenten för trygghetsboende är många och Utskottet har säkert hört alla i flera omgångar. Därför finns det ingen anledning att här och nu ange dessa.
Villaföreningen hemställer att Utskottet tillstyrker ett trygghetsboende där behovet är som störst,  d v s i Bara.

Med vänlig hälsning

Bengt Ohlsson
För styrelsen i Värby Villastad

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Fler artiklar...

Sida 2 av 2

2
Nästa
Sista

Login