Image

Vi fick ett tips om ett reportage som sänts på TV4 Öresund den 16 Maj. Reportaget handlar om PGA-satsningen i Bara och innehåller en intervju med Mikael Sorling som kommenterar den gigantiska satsningen i Bara.

Länk: Se inslaget från TV4

Stort tack till Andreas för detta tipset.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

I nästan två veckor har det nu varit sommarvarmt och praktiskt taget allt som blommar och grönskar är nu utslaget. I det underbara vädret tog vi oss ut till PGA-bygget och tog lite nya bilder på klubbhusbygget. Takstolarna är som synes på plats och man har dessutom börjat att jobba med byggnadens beklädnad.

   

   

   

   

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Nya bilder på klubbhusbygget som nu kommit en bra bit på väg. Bilderna visar också att man börjat snygga till rondellen vid infarten till samhället och man har även påbörjat arbetet med den väg som skall leda från rondellen till PGA-anläggningen.

   

   

   

   

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Förvärv eller nyttjanderätt? 

En jämförande studie av Baraprojektet En intressant uppsats skriven av Andreas Lund och Pontus Olsson, Malmö högskola. Uppsatsen beskriver processen och planarbetet kring Baraprojektet. Uppsatsen publicerades år 2006 men innehåller mycket intressant läsning...

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Från privatflygaren Nils Håkansson har vi fått några riktigt fina bilder över PGA-området "lite grann från ovan" - bilderna är tagna idag. Vi tackar så hjärtligt och hoppas på fler sådana bidrag framöver. Bilderna visar på ett tydligt sätt hur stor del av markområdena som redan har förberetts för den andra byggetappen (Lakes Course). Arbetet med klubbhuset har också kommit en bra bit på väg nu som ses.

     

Stort tack än en gång till Nils för dessa bilder

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Vi har fått tips om ytterligare intressanta tidningsartiklar som handlar om PGA-anläggningen och PEAB:s intressen i Bara - Publicerade i December 2007.

Image

Bokskogens golfklubb välkomnar konkurrensen från "åkern"

2007-12-19 06:39 BARA
Alldeles i närheten av golfbanebygget i Bara ligger Bokskogens golfklubb. Här räds man inte konkurrensen utan menar att det bara blir positivt med en ny golfanläggning. – Vi upplever inte andra golfklubbar som konkurrenter. Jag tror istället att vi kan få flera dagsgäster tack vare PGA:s nya bana, konstaterar Gösta Wrangel som är ordförande i Bokskogens golfklubb. Gösta Wrangel menar att en ny golfanläggning drar till sig mera folk och att satsningen även kommer att ge positiva effekter för Bokskogens golfklubb. Läs mer på Skånskan.se

Byggföretaget Peab har omfattande intressen i Bara

2007-12-17 06:51 BARA
Byggföretaget Peab har stora intressen i Bara. Företaget bygger PGA:s golfbana och har dessutom stora ägarintressen i golfanläggningen där i form av bolaget Bjäre invest. Peab har också köpt centrumbyggnaden i Bara och börjar snart bygga mer än 200 nya lägenheter i centrum. Sedan golfbanan kom till Bara har mycket blivit enklare.  Läs mer på Skånskan.se

"Vänta er ingen Floridabana"

2007-12-16 15:58 BARA
Euan Mackenzie är skotten som började som greenkeeper och som nu är course manager det vill säga banchef för PGA:s anläggning i Bara. Han blir nästan lyrisk när han beskriver det pågående banbygget i Bara. Var sjätte vecka kommer banarkitekten Kyle Phillips på besök från USA för att inspektera. -Den här banan är en greenkeepers dröm. Men den som tror att vi bygger en Floridabana blir besviken, berättar Euan Mackenzie. Den som vill ha en bana i Floridastil får åka dit. Amerikaner som åker hit ska inte känna att de spelar på hemmaplan. Här bygger vi en bana som passar till marknaden här och som blir mycket klassisk.  Läs mer på Skånskan.se

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Anläggningen av den första etappen går enligt planerna och enligt PGA of Sweden så följer man tidplanen, detta trots den väldigt blöta sommaren förra året och det merjobb som orsakades av vandalisering. Situationen räddades av den milda eftersommaren och hösten. Gräset har utvecklats mycket bra och Fairway och Greener är torra, man har även påbörjat arbetet med Lakes Course, där man jobbat främst med dräneringen

Dräneringen och sandkappan är av en enastående hög kvalitet, vi har hittat rätt på alla sätt. Fram till idag har vi på Links Course sått alla 18 greenerna och tees på 6 av hålen. Vi har också sått 30 ha sandkappade områden, vilket inkluderar alla fairways, semiruffar, approachområden till greenerna, områden runt greenerna samt alla bunkerbankar. Dessutom är ruffarna på 4 av hålen sådda. De sådda områdena har, trots det regniga vädret 2007, utvecklats mycket bra. Den senaste baninspektionen, som gjordes den 16 januari, visar att alla ytor hittills klarat vintern exceptionellt väl, vilket ger oss en fantastisk grund för det fortsatta arbetet under 2008. Allt talar därmed för att banan kommer att vara i en utmärkt kondition när vi öppnar våren 2009.
På Driving Range med övningsområden och sju av hålen på Lakes Course har den grundläggande Shapingen gjorts. Tre av dessa sju hål har vår Head Shaper, Pete Scott, arbetat extra med vilket ger oss en underbart trevlig indikation över den kontrasterande stil Lakes Course har mot Links Course. Skillnaden i stil kommer att bli en härlig och spännande upplevelse för golfarna.

Konstruktionen av klubbhuset pågår för fullt och nu kan man även tydligt se banorna på Links Course från Malmövägen. Arbetet med anläggningen av banorna kommer att återupptas nu i vår. Planen är fortfarande att Links Course skall öppnas i Maj 2009, även första halvan av Lakes Course (bana 1-9) beräknas vara spelklara då.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

KUNGÖRELSE - LAGA KRAFT BEVIS


Underrättelse om att detaljplan för del av Värby 61:1 m fl ”PGA” i Svedala kommun, Skåne län, har vunnit laga kraft den 11 mars 2006. Kommunfullmäktige i Svedala kommun beslutade den 14 december 2005 i § 138 att anta detaljplanen. Beslutet överklagades till Länsstyrelsen i Skåne län den 21 december 2005.


Länsstyrelsen i Skåne län, Rättssektionen, beslutade den 6 februari 2006 att avvisa överklagandet. Tiden för överklagande av beslutet gick ut den 10 mars 2006. Enligt Länsstyrelsens diarium har inget överklagande inkommit. Detaljplanen har därför vunnit laga kraft den 11 mars 2006.


Den som begär ersättning för skador p g a detaljplanen enl 14 kap PBL
måste väcka talan vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas
från det datum planen vunnit laga kraft. Om skadan rimligen inte kunde
förutses inom den tiden får talan väckas senare.

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Till hösten kan bygget av norra Europas största golfbana påbörjas. Om två år beräknas första delen vara invigningsklar. 54-hålsbanan är av internationell klass och byggs på ett 250 hektar stort område söder om Bara. Målet för PGA of Sweden är att stå som värd för Ryder Cup 2018, lagmatchen mellan Europa och USA som avgörs vartannat år och är en av golfvärldens mest prestigefyllda tävlingar.

Detaljplanen för PGA-banan har nu manglats färdigt i Svedalas bygg- och miljönämnd och ställs ut i kommunhuset, på biblioteken och på Stortorget den 4 april-2 maj. Planen går också ut på remiss till ett 70-tal berörda sakägare: fastighetsägare, större samfälligheter, myndigheter med flera. Planområdet söder om Bara gränsar till Bokskogen och Torups slott. Marken ligger i Svedala kommun men ägs av Malmö stad som arrenderat ut den till Torups gård. Arrendet löper ut sex månader efter att detaljplanen vunnit laga kraft. PGA:s ursprungsplan var att bygga en bana med 45 hål, men nu har det utvidgats till tre 18-hålsbanor.

Klubbhus och ett övningsområde med korthålsbana kommer att ligga centralt inom området och nås via en ny infart väster om Spångholmsgården. Mellan klubbhuset och Spångholmsvägen byggs ett hotell med cirka 200 rum.  Spångholmens gård ska bevaras och omvandlas till huvudkontor, konferens- och utbildningscentrum. Drygt 300 parkeringsplatser anläggs också på området. Miljökonsekvensbeskrivningen, MKB, som gjorts visar bland annat att strandskyddet för Spångholmsbäcken kommer att påverkas av golfbaneanläggningen och föreslås därför utgå. En ny sträckning gör bäckfåran naturligt slingrande, men allmänheten kommer inte att kunna passera längs den nyanlagda delen där det anläggs tre golfhål.

Läs mer på Sydsvenskan.se

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Proffsgolfanläggning med banor av världsklass. Det vattnas i munnen på golfentusiaster, näringsidkare, kommunekonomer och Barabor när PGA:s golfplaner för Bara kommer på tal. Med det finns några hinder kvar innan planerna kan bli verklighet.

På tisdag, blir det ytterligare information och mycket tyder på att mötet i Barakulien blir välbesökt. Svenska golfproffsorganisationen PGA ska för första gången på plats konkretisera tankarna på anläggningen mellan Bokskogen och Malmövägen och alla är välkomna.

Barabon och biträdande stadsantikvarien Anders Reisnert kommer att finnas där. Men han tillhör inte de odelat positiva. Tvärtom - han är väldigt kluven till projektet.

- Det här är ett av de svåraste ärenden jag jobbat med, säger han. Anders Reisnert jobbar på Malmö kulturmiljö som fått i uppdrag av PGA att ta fram en kulturmiljöutredning. Den kommer sedan att användas om länsstyrelsen ska ta formell ställning till mångmiljonprojektet. Det i sin tur görs inte innan markägaren Malmö stad sagt ja till att arrendera ut marken till PGA. Tekniska nämnden i Malmö är positiv och den 3 december ska kommunstyrelsen i Malmö bereda ärendet. Den 17 december fattar Malmöpolitikerna beslut.

Läs mer på Sydsvenskan.se

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Spår efter bosättningar från sten- och bronsålder samt miljön kring Torups slott med lämningar efter medeltidsgården Askebacken är några intressanta kulturmiljövärden på området där den nya golfbanan i Bara planeras. Det framgår av en utredning som golfproffsorganisationen PGA har beställt från Malmö Kulturmiljö, med anledning av att man planerar att bygga en golfbana mellan Bara och Bokskogen.

- Nu kan vi se var kulturintressena finns innan vi börjar planera bansträckningen. Risken är annars att vi börjar plana ut marken och då hittar en stenåldersplats vilket innebär att arbetet stoppas för utgrävningar och det tar lång tid, säger Nils Yngvesson som representerar PGA:s banprojekt.

Utredningen är indelad i fyra delar och handlar om Torups gods i ett historiskt och arkeologiskt perspektiv, landskapshistorisk utveckling, fornlämningar och byggnadsantikvariska bedömningar.
Stadsantikvarier har besökt det 270 hektar stora området söder om Bara tätort för att leta spår och fynd, men de har också studerat kartor så långt tillbaka som till 1600-talet för att kartlägga området.

- Det är svårt att se vilka värden som finns om man bara promenerar runt i landskapet, så därför tar vi hjälp av kartor och andra dokument också, säger förste antikvarie och kulturgeograf Mats Riddersporre, en av skribenterna i rapporten.

I princip hela området som berörs av golfbanan har identifierats som riksintresse för kulturmiljövården. Det kuperade odlingslandskapet och dess långa historia som präglats av storgodsen är orsakerna till riksintresset.

Läs mer på Sydsvenskan.se 

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Han har vunnit en svensk Grand Slam och utsetts till årets golfare två gånger. Nu ser han ännu en dröm förverkligas. I Bara byggs Sveriges största golfanläggning – i PGA:s namn och med Kyle Phillips som arkitekt. Nästa dröm? Ryder Cup!

Han har vunnit en svensk Grand Slam, utsetts till årets golfare två gånger och belönats med Guldklubba och allehanda dekorationer. Men det här ska inte handla om golfspelaren Mikael Sorling. Inte bara. För det är antagligen inte som skicklig golfspelare vi kommer att minnas honom – och då vill vi betona att han var den bäste vi hade i slutet av 1970-talet. Ändå är det kanske som entreprenör och visionär vi kommer att minnas Mikael Sorling, vd på svenska PGA. För just nu byggs PGA National i Bara utanför Malmö i Skåne – en 54-hålsanläggning som kan beskrivas som ett monument inte bara över en offensiv organisation, PGA, och en tro på spelets framtid utan också över en persons vision, en vishet och mod.


Några korta fakta om banan:

• Arkitekten heter Kyle Phillips (Kingsbarns, The Groove, Dundonald med flera).
• Anläggningen ska ha tre 18-hålsbanor.
• Holiday Club ska bygga ett hotell på anläggningen.
• Golfbanorna och klubbhuset beräknas kosta 380 miljoner att anlägga.

Läs mer på Golfdigest.se 

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Lite bilder tagna en vacker söndagseftermiddag i Mars 2008. På bilderna ser man Links Course och det pågående bygget av klubbhuset.

       

     

   

    

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Från Malmövägen syns nästan inget av det enorma arbetsområdet där nu trettio grävmaskiner omformar 280 hektar gammal åkermark till supergolfbana med invigning i maj 2009. Men bakom kullarna mot bokskogen väster om vägen myllrar maskiner och manskap som fyller utslagsplatser med sand och annat underlag i 22 centimeter tjocka ”mattor” av mjuk natur på ett före detta jordbruksområde.
Bland det uppseendeväckande finns som en del av golflandskapet en stor konstgjord sjö. Den har grävts ut till nästan full storlek och fyllts med grundvatten. Sjön finns mellan platsen för klubbhuset, som byggs nästan likt en kopia av Torups slott, och det planerade storhotellet.

Läs mer på Sydsvenskan.se...

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Fler artiklar...

Sida 2 av 2

2
Nästa
Sista
Annons
Annons

Login